Podmienky používania portálu MojaChalupa.sk

Dokument obsahuje všeobecné informácie o právnom charaktere stránok webového (internetového) portálu „www.mojachalupa.sk“ spoločnosti JPHulla s.r.o.(ďalej len Spoločnosť), úpravu práv a povinností tretích osôb voči Spoločnosti pri používaní webových (internetových) stránok Spoločnosti a informácií, ktoré obsahujú.

1. Autorské práva

1.1. Všetky materiály zobrazené alebo uvedené na webových (internetových) stránkach Spoločnosti, vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky, kódu a všeobecného vzhľadu stránok sú predmetom autorských práv Spoločnosti, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky práva sú vyhradené, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

1.2. Akýmkoľvek nepovoleným zásahom do webových (internetových) stránok Spoločnosti alebo ich nepovoleným použitím alebo ich časti, môže dôjsť k porušeniu autorských práv Spoločnosti alebo autorským právam príbuzných práv tretích osôb alebo Spoločnosti. Akékoľvek použitie autorského diela bez súhlasu autora alebo osoby, ktorá je oprávnená na poskytnutie súhlasu s používaním diela, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií sú protiprávne a postihnuteľné podľa občianskeho aj trestného práva.

2. Vkladanie údajov

2.1. Akýmkoľvek vložením údajov do MojaChalupa.sk (diskusie, komentáre, akcie, články, fotografie, kontakty...) poskytujete údaje pre potreby spoločnosti.

2.2. Akékoľvek vloženie údajov komerčného charakteru do MojaChalupa.sk  (diskusie, komentáre, akcie, články, blogy, fotografie, kontakty...) bez predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti, je hodnotené ako porušenie podmienok používania a užívateľovi bude zrušený prístup a vymazané jeho príspevky bez varovania.

2.3. Akékoľvek údaje vložené do MojaChalupa.sk  (diskusie, komentáre, akcie, články, blogy, fotografie, kontakty...), ktorých obsah je nezlučiteľný s hodnotami a poslaním MojaChalupa.sk sú vymazané bez varovania.

3. Obmedzenie zodpovednosti

3.1. Žiadna informácia uvedená na webových (internetových) stránkach Spoločnosti v textovej alebo grafickej podobe sa nesmie považovať za poskytovanie rád, návodov alebo odporúčaní. Žiadnu informáciu nemožno považovať za základ akéhokoľvek rozhodnutia alebo činnosti.

3.2. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za správnosť, úplnosť, používanie alebo využívanie informácií uvedených na webových (internetových) stránkach Spoločnosti.

3.3. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za pravidelné uverejňovanie nových informácií alebo uvádzanie informácií uvedených na webových (internetových) stránkach Spoločnosti do súladu so skutočnosťou v čase.

3.4. Webové (internetové) stránky Spoločnosti, ich obsah a akékoľvek služby na nich uvedené či ponúkané sú poskytované v stave v akom sa nachádzajú a v tomto stave sú aj k dispozícii. Spoločnosť, jej zamestnanci, zástupcovia a ďalšie osoby, ktoré majú oprávnenie konať v mene spoločnosti nezodpovedajú za náhradu škody ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti
* s prístupom, využitím alebo nemožnosťou využitia webových (internetových) stránok Spoločnosti,
* s materiálmi, informáciami, odporúčaniami, ktoré sa na webových (internetových) stránkach Spoločnosti objavia alebo vzniknú na základe poskytovaných služieb,
* s omeškaním, chybou, prerušením prevádzky webových (internetových) stránok Spoločnosti alebo služieb ponúkaných na webových (internetových) stránkach Spoločnosti alebo ich prostredníctvom.
Toto všeobecné komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škôd bez ohľadu na ich druh.

4. Informácie

4.1. Všetky údaje na webových (internetových) stránkach Spoločnosti majú len informačný charakter a spoločnosť na tieto stránky umiestňuje najaktuálnejšie informácie. Upozorňujeme však používateľov týchto stránok, že z technických dôvodov nemusí byť v danom okamihu dokončená ostatná aktualizácia akejkoľvek informácie.

4.2. Spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti informácií uvedených na webových (internetových) stránkach Spoločnosti. Napriek tomuto úsiliu sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti alebo iné chyby, ktoré sa Spoločnosť bude usilovať opraviť či odstrániť podľa svojich možností po identifikácii zistených nepresností alebo chýb.

4.3. Spoločnosť môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál, dokument alebo informáciu uvedenú na webových (internetových) stránkach Spoločnosti bez predchádzajúceho upozornenia.

4.4. Modifikácie týchto Podmienok používania sú platné v okamihu ich zverejnenia.

5. Odkazy na iné webové (internetové) stránky

5.1. Webové (internetové) stránky Spoločnosti môžu obsahovať odkazy (linky) na ďalšie webové (internetové) stránky, ktoré nie sú súčasťou webových (internetových) stránok Spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za obsah takýchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy vzniknuté na základe prístupu a používania takýchto stránok, vrátane inej zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah webových (internetových) stránok poskytovaných niektorou takouto treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.

5.2. Všetky odkazy (linky) sú uvádzané výlučne z dôvodu komplexnosti informácií poskytovaných užívateľovi webových (internetových) stránok Spoločnosti.

5.3. Ak chce užívateľ použiť odkaz (link) na webové (internetové) stránky Spoločnosti, môže odkázať na úvodnú domovskú stránku (homepage).

5.4. Je zakázané vkladať webové (internetové) stránky Spoločnosti do rámca (frame) iných webových (internetových) stránok, ktoré nie sú súčasťou Spoločnosti a/alebo skupiny osôb, ku ktorým Spoločnosť z právneho a/alebo faktického titulu patrí.

5.5. Je zakázané, za akýchkoľvek okolností, použiť webové (internetové) stránky Spoločnosti, niektorú adresu elektronickej pošty (e-mail) alebo faxové číslo na zasielanie dôverných alebo zo zákona utajovaných informácií a informácií, ktorých režim zverejňovania je akýmkoľvek spôsobom obmedzený.

Mohlo by vás zaujímať

Tip

Koberec oživíme, keď ho pretrieme kefou namočenou v octovej vode a necháme ho dobre preschnúť.

Anketa

Princezná z ktorej rozprávky sa vám páči najviac?:

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 2 návštevníci.

Prihlásenie