Plynový kotol s podporou

Pozor, od pondelka 22.3. je možné požiadať o preplatenie 20% z ceny plynového kondezačného kotla (maximálne však 400 EUR). Akciu sponzoruje Slovenský plynárenský priemysel cez svoj EkoFond.

Naviac, mnoho predajcov plynových kondenzačných kotlov sa pripájajú k tejto akcii svojimi zľavami a tak môže záujemca získať kotol aj s 50% celkovou zľavou! SPP bude ľuďom spätne preplácať už zaplatenú sumu po predložení potrebných dokladov.

SPP a EkoFond sa touto akciou pripájajú ku kampani Týždeň udržateľnej energie (TUE), ktorú vyhlásila Európska únia. Akciou „EkoBonus“ nadväzujú SPP a EkoFond aj na úspešnú kampaň v roku 2009 „Šrotovné na kotly“.

V prípade záujmu sa odporúčame poponáhľať, pretože minulý rok sa táto akcia skončila po vyčerpaní vyhradenej sumy už po desiatich dňoch uspokojením 440 žiadateľov... Tento rok je suma viac ako dvojnásobná a SPP predpokladá vyhovieť cca. 1500 záujemcom.

Bonus na kotly vyplatí EkoFond žiadateľom, ktorí splnia všetky podmienky štatútu akcie. Akcia potrvá až do úplného vyčerpania finančných prostriedkov určených pre túto akciu, najneskôr sa však uzavrie 31. decembra 2010.

Podmienky na získanie EkoBonusu, štatút ako aj formuláre so žiadosťou o príspevok, vrátane zostávajúcej sumy, nájdu záujemcovia na www.ekofond.sk. Viac informácii získajú záujemcovia aj na Zákazníckej linke 0850 111 363 alebo v Zákazníckych centrách SPP.

EkoFond poskytne EkoBonus na kondenzačný kotol na zemný plyn s výkonom do 30 kW vrátane. Predaj kotlov v tomto období finančne podporia aj niektorí výrobcovia zvýhodnenou ponukou. Príspevok sa vzťahuje len na spotrebiče zakúpené od 22. marca 2010 na území Slovenska.

„Jedinečnosť technológie kondenzačných kotlov je v tom, že sú schopné maximálne využiť energetický obsah zemného plynu. Pracujú na princípe, ktorý dokáže využiť aj teplo obsiahnuté vo vodnej pare spalín. Využívaním kondenzačného tepla sa preto znižuje spotreba plynu a tým aj celkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody,“ vysvetľuje Tibor Jedlička, manažér pre vzťahy s trhovými partnermi z SPP.

* Štatút:
Odberateľ zemného plynu získa EkoBonus, ak si po začiatku akcie (od 22. marca. 2010) kúpi kondenzačný kotol na zemný plyn s výkonom do 30 kW vrátane a uvedie ho do prevádzky. Najneskôr dva mesiace po uvedení spotrebiča do prevádzky, písomne požiada EkoFond o príspevok (Podľa štatútu akcie budú akceptované len prihlášky zaslané poštou).

Pre získanie EkoBonusu je ďalej potrebné splniť nasledujúce podmienky: Na adresu EkoFond, n.f., P.O.BOX 12, 810 00 Bratislava treba zaslať v obálke s heslom „EkoBonus“ nasledujúce doklady:
• 2 × úplne vyplnený predpísaný formulár (žiadosť- zmluva)
• originál a kópiu faktúry za nový kondenzačný kotol s presným vyčíslením ceny samotného kotla
• čestné prehlásenie, že odberateľ nie je dlžníkom dodávateľa zemného plynu
• originál a kópiu záručného listu k spotrebiču
• kópiu občianskeho preukazu s prekrytým rodným číslom
• skontroluje si na stránke www.ekofond.sk či kotol, ktorý zakúpil je v zozname kotlov, ktoré spĺňajú technické požiadavky tejto akcie. Ak sa tam nenachádza, priloží aj doklad preukazujúci požadované technické parametre spotrebiča (vyhlásenie o zhode alebo európsky certifikát kvality CE)
• ak si želá vyplatenie finančného príspevku bankovým prevodom, priloží potvrdenie o vedení účtu alebo kópiu výpisu z účtu.

Pre poradie žiadateľov bude rozhodujúci dátum podania žiadosti podľa poštovej pečiatky na obálke s požadovanými dokladmi. Po overení zaslaných dokumentov a po potvrdení ich kompletnosti a správnosti dostane žiadateľ príspevok buď prevodom na bankový účet alebo poštovou poukážkou. V prípade bankového prevodu je potrebné predložiť buď potvrdenie o vedení účtu alebo výpis z účtu so všetkými prekrytými údajmi s výnimkou názvu účtu/majiteľa účtu a čísla účtu. Cieľom je vyhnúť sa vráteniu príspevku z titulu nesprávne uvedených údajov. Originál faktúry a originál záručného listu EkoFond zašle po skontrolovaní a spracovaní žiadosti všetkým žiadateľom späť.

Zdroj: SPP

 

Mohlo by vás zaujímať

Tip

Ak vymeníte klasickú toaletu za novú s kombinovaným splachovaním 3 alebo 6 litrov, môžete ušetriť tisíce litrov vody ročne.

Anketa

Princezná z ktorej rozprávky sa vám páči najviac?:

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 1 návštevník.

Prihlásenie